SDH TŘEŠTINA

Kalendář

Hodiny

návštěvnost

Online

Dokumenty a výsledky

Pravidla VC 2007

Velká cena hasičských soutěží okresu Šumperk - HOLBA CUP 2007

 • Vyhlašovatelem soutěže je výkonný výbor OHS ČMS v Šumperku. Pro rok 2007 je Velká cena vyhlášena pro družstva mužů, žen a veteránů
 • Do soutěže se mohou zapojit všechny sbory z okresu Šumperk, které se zúčastní soutěží zařazených do Velké ceny. Podmínkou je, že se sbor zúčastní okrskového kola soutěží v požárním sportu
 • Do soutěže Velké ceny pro rok 2007 jaou zařazeny soutěže sborů, jejichž družstva se v roce 2006 umístila na 1. - 15. místě, dále I. kolo (okresní soutěž) soutěže v požárním sportu. Jedná se tedy o maximálně 16 soutěží. Pokud by do budoucna poklesl počet soutěží pod č.15, bude zařazena soutěž sboru dle pořadí v soutěži.
 • Pro rok 2007 jsou do Velké ceny zařazeny soutěže pořádané sbory v Rudě nad Moravou, Dolních Studénkách, Kolšově, Třeštině, Hrabišíně, Bludově, Zvoli, Chromči, Bohuslavicích, Rohli, Ráječku, Novém Malíně, Brníčku, Dolní Libině, Sobotíně a Okresní soutěž. Soutěže budou probíhat dle určených termínů daných výkoným výborem.
 • Do hodnocení Velké ceny se započítávají nejlepší umístění na 15-ti soutěžích.
 • Nebude započítávána soutěž:
  • pořádaná sborem, který se nezúčastní okrskového kola
  • soutěž, kde budou hrubě porušena pravidla Velké ceny
  • soutěž, kde povětrnostní podmínky znemožňují pořádání soutěže
 • Body do soutěže Velké ceny získávají družstva mužů za umístění na 1. - 20. místě (za 1. místo 20 bodů, za 20. místo 1 bod). V kategorii žen a veteránů za umístění na 1. - 5. místě (za 1. místo 10 bodů, za 5. místo 2 body). V případě učasti družstev z jiných okresů se po ukončení soutěže stanoví pořadí družstev okresu Šumperk.
 • V okresní soutěži je v kategorii mužů hodnoceno prvých 15 družstev dvojnásobným počtem bodů - vítěz 30 bodů, 15. družstvo dostane 2 body. V kategorii žen je hodnoceno prvních 10 družstev dvojnásobným počtem bodů - vítěz 20 bodů, 10. družstvo dostane 2 body. V případě, že se postupující družstva nezúčastní krajské soutěže, získané body se jim odeberou.
 • Kategorie veteránů soutěží ve Velké ceně se stroji PS 8, na stroji mohou být úchytky na savice. Na sacím vedení mohou startovat členové starší 35-ti roků, na dopravním a útočném vedení členové starší 40-ti roků. V soutěžích veteránů smí v družstvu startovat pouze jeden člen, který nastupuje v kategorii mužů na dané soutěži za stejný sbor. Zapůjčit lze jen jednoho člena z družstva startujícího na dané soutěži v kategorii veteránů. Pokud se zúčastní družstvo, které splňuje podmínky startu v soutěži veteránů, soutěže v hlavní kategorii mužů, nesmí startovat v kategorii veteránů.
 • V termínech, kdy jsou pořádány soutěže Velké ceny, není povolena a nebude zařazena do kalendáře jiná soutěž zařazená do Velké ceny.
 • I. kola soutěže v požárním sportu se zúčastní vítězové okreskových kol, prvá tři družstva I. kola z předchozího ročníku a to nezastupitelně. Soutěže se mohou zúčastnit družstva, která se přihlásí v termínu sděleném v organizačním zajištění I. kola pro rok 2007.
 • Součástí tohoto organizačního zabezpečení Velké ceny jsou pravidla, která jsou závazná jak pro pořadatele soutěží, tak soutěžní družstva.V zásadě je vycházeno ze Směrnic hasičských soutěží, pokud není v pravidlech Velké ceny stanoveno jinak.
 • Soutěž velké ceny bude vyhodnocována Okresním sdružením ve všech kategoriích na Soutěži mistrů. Tuto soutěž má právo uspořádat vítěz předchozího ročníku Velké ceny v kategorii mužů dle propozic schválených výkonným výborem. V případě nezájmu o uspořádání této soutěžem má právo soutěž pořádat další družstvo dle konečného pořadí. Této soutěže se zúčastní prvních 10 družstev mužů dle bodového ohodnocení a prvá tři družstva z I. kola soutěže v požárním sportu a to nezastupitelně. V kategorii žen prvních 7 družstev dle bodového ohodnocení. V kategorii veteránů družstva, která získala body alespoň na jedné soutěži Velké ceny. Výsledky této prestižní soutěže již konečné výsledky neovlivní s jedinou výjimkou. Pokud by došlo po započítání výsledků 15-ti soutěží k rovnosti bodů, o konečném pořadí rozhoduje lepší umístění na Soutěži mistrů (platí pro případ konečného umístění v prvé desítce - sedmičce a pro možnost pořádat soutěž Velké ceny, tudíš mohou být přízvána i družstva, které nedosáhla umístění v prvé desítce, sedmičce).
 • Pro rok 2007 jmenuje výkonný výbor vedoucího Velké ceny JUDr. Milana Churavého. V jeho pravomoci je delegovat na soutěže Velké ceny hlavního rozhodčího, komisaře soutěže, zajišťovat nutnou administrativu, zveřejňování výsledků, podávat výklady pravidel. Svolává odvolací komisi, jejího zasedání se účastní hlasem poradním a zveřejňuje rozhodnutí odvolovací komise.
 • Pro každou soutěž Velké ceny je delegován komisař, člen výkonného výboru, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího o protestu, kontroluje soupisky družstev a má právo zkontrolovat totožnost členů soutěžních družstev před startem. Společně s hlavním rozhodčím a velitelem soutěže pořizuje zápis o průběhu, výsledcích a případných protestech na soutěži. Má právo učinit rozhodnutí, že pro hrubé porušení pravidel ze strany pořadatelů, případně pro nezpůsobilé povětrnostní podmínky, nebude soutěž započítána do hodnocení Velké ceny. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí komisaře je tříčlenná odvolací komise složená ze členů výkoného výboru komisařů. Svoláváji operativně vedoucí Velké ceny.

Pravidla Velké ceny okresu Šumperk v hasičských soutěžích HOLBA CUP 2007

 • Povinnosti pořadatelů:

   

 • Pořadatelé jsou povinni zabezpečit tiskopisy pro seznamy jednotlivých družstev z důvodů případné pojistné události
 • Pořadatelé jsou povinni nejpozději do 14 dnů před konáním soutěže zaslat na Okresní sdružení propozice soutěže a nejpozději do 14 dnů od konání soutěže výsledky soutěže
 • Pořadatelé obdrží od OSH potvrzenou startovní listinu, na které budou družstva prezentována a to tak, že pořadatel může na listinu zapsat pořadí 1 domácího družstva mužů a 1 domácího družstva žen, dále je povinen nabídnout výběr pořadí dle výsledků minulého ročníku (nejdříve 1. družstvu až do 15. místa). Ostatní družstva se dopisují do volných kolonek. U družstva žen stejným způsobem (od 1. až po 7. družstvo). V případě smíšeného startu mužů a žen, jsou oslovována družstva v pořadí prvé družstvo mužů, prvé družstvo žen až do 15. místa u mužů a do 7. místa u žen. Prezentace bude prováděna na předchozí soutěži. Prezentace končí okamžikem, kdy před zahájením soutěže přečte hlavní rozhodčí starovní listinu. Nejpozději v tomto okamžiku je možnos startovní listinu doplnit. Pozdější příjezd bez takto provedené prezentace již brání účasti v soutěži.
 • Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže startéra s kvalifikací rozhodčího a tři rozhodčí. Hlavní rozhodší bude delegován
 • Hlavními rozhodčími pro rok 2007 jsou jmenováni: Gabriel Krobot, Roman Jedelský, Milan Lečko, Oldřich Jílek, Karel Ondruch, Ing. Josef Ošťádal, Václav Matura, Karel Paciorek, Antonín Havlas, Bc. Jiří Kutal, Jiří Krejčí, Martin Sobotka, Petr Strnad, JUDr. Milan Churavý
 • Pokud by se hlavní rozhodčí z vážných důvodů nedostavil, rozhodnou ostatní rozhodčí o tom, kdo bude vykonávat funkci hlavního rozhočího.
 • Pořadatelé jsou povinni mít k dispozici dvě elektrické časomíry stejného typu pro případ poruchy. Jinak nebude soutěž zahájena.
 • Pořadatelé jsou povinni zabezpečit odpovídající sociální zařízení pro soutěžící a diváky.
 • Pořadatelé jsou povinni zabezpečit zdravotní službu pro případ nutnosti poskytnutí první pomoci při zranění. Stanoviště je nutno viditelně označit
 • Pořadatelé jsou povinni řídit se technickými pravidly
 • V případě, že je na soutěži hlasatel, nesmí vykonávat funkci startéra ani rozhodčího

 • Povinnosti soutěžních družstev:

   

 • Soutěžní družstva musí nejpozději do 2.6. 2007 odevzdat vedoucímu Velké ceny soupisku členů družstev mužů, žen a veteránů potvrzenou OSH (může obsahovat libovolný počet členů SDH). Pokud bude členem družstva člen jiného SDH musí mít potvrzen přestup. Pouze z této soupisky budou vybíráni závodníco pro jednotlivé závody. Jiný závodník, mimo zapůjčeného, nesmí startovat. Zapůjčený závodník musí být uveden na soupisce mateřského družstva. U katehorie veteránů platí čl. 9 organizačního zabezpečení.
 • Soutěžní družstva jsou povinna se zaregistrovat u pořadatele nejpozději do zahájení soutěže. Soutěž je zahájena nástupem přítomných družstev. V případě, že družstvo musí ze soutěže předčastně odjet, oznámí to při nástupu pořadateli a zajistí osobu k přebrání případné ceny
 • Soutěžní družstvo je povinno při nástupu na plnění disciplíny předat hlavnímu rozhodčímu kopii shora uvedené soupisky, kde budou startující na dané soutěži označeni kroužkem či křížkem. Na požádání musí členové družstva předložit doklady totožnosti. V případě startu družstva z jiných okresů, musí družstvo odevzdat nejpozději při startu stávající přijhlášku se seznamem startujících členů.
 • Při účasti více soutěžních družstev z jednoho sboru mohou mít družstva společného strojníka. Pokud startují dvě družstva z jednoho sboru, musí být přítomno 12 členů (nejméně), jedno družstvo kompletní, druhé může mít společného strojníka a může být doplněn jedním členem družstva jiného sboru, to platí i pro okresní kolo avšak jen v požárním útoku. Žena v kategorii mužů startovat nesmí. Závodník může startovat v jednom kole na soutěži jen 2x (za své družstvo a jedenkrát za družstvo, kterému pomáhá). Tyto skutečnosti je třeba vyznačit v kopii soupisky a oznámit nejpozději před startem hlavnímu rozhodčímu. Účast osob, které nejsou členy SH ČMS a nestartují na soutěži za jiné družstvo je vyloučena. Soupiska pro družstva z jednoho sboru může být společná
 • Během závodní sezóny je možno doplnit soupisku pouze o nové členy SDH. Každá změna musí být potvrzena OSH a doplněná soupiska předána vedoucímu Velké ceny
 • Je zakázán start osob mladších 15-ti let na soutěžích Velké ceny
 • Družstva jsou povinna respektovat pokyny pořadatelů a rozhodčích. Při nerespektování pokynů mohou být napomenuta a při opakovaném nerespektování pokynů může být družstvo vyloučeno ze soutěže, případně seriálu Velké ceny
 • Protest řeší na soutěži hlavní rozhodčí. Odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího řeší komisař soutěže. Odvolání proti rozhodnutí komisaře řeší tříčlenná odvolací komise výkonného výboru
 • Protest je možno podat jen do rozhodnutí týkajícího se vlastního družstva do 10 minut od skončení pokusu hlavnímu rozhodčímu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího je možno podat odvolání do 10 minut od převzetí rozhodnutí hlavního rozhodčího komisaři soutěže. Proti rozhodnutí komisaře je možno podat odvolání do 10 minut od vyhlášení výsledků soutěže do rukou komisaře. Odvolání řeší odvolací komise do 1 týdne. Její rozhodnutí je konečné.

 • Technické podmínky trati, strojů a materiálu:

   

 • Základna - 2x2 m, výška 10 cm
 • Okolí základny zpevněné, aby byly zachovány stejné podmínky pro všechna startující družstva
 • Vzdálenost základny od nádrže - zachovat míry dle Směrnic hasičských soutěží, stejně tak výška, nádrž bude umístěna ve vztahu k základně dle náčrtu
 • Délka trati - čára sestřiku - při 2 hadicích B - 70 m, při 3 B - 90 m. Ne delší a ne kratší.
 • Po skončení pokusu bude přeměřena namátkově jedna hadice dle výběru rozhodčím, délka minimálně 19m, úsek pro měření musí vytýčit zatlučenými kolíky, přeměřuje rozhodčí. Startující nesmí hadici natahovat a po vylití vody se již bez vyzvání rozhodčím nesmí hadice dotknout. Ve sporných případech se hadice přeměřuje pásmem.
 • Šířka hadice - hadice C - 42 mm, plošné 65mm, hadice B - 65 mm, plošné 100 mm
 • Proudnice - výstřikový otvor - 12,5 mm, tolerance +-0,1 mm
 • Koš - musí být opatřen funkční ovladatelnou klapkou, nesmí být narážecí, případně opatřen převlečnou klapkou
 • Savice - délka 2,5 m, telerance +- 5cm, měří se délka včetně šroubení
 • Jsou zakázány jakékoliv úchytky na savice na strojích, na materiálu, prodloužené rukojeti
 • Terče - průstřikové (průměr otvoru 50 mm) za terčem klapka zajištěna tak, aby nemohlo dojít k jejímu sražení zásahem vody do konstrukce terče.
 • Terče musí být opatřeny signalizačním zařízením, které signalizuje sražení terče - toto zařízení je však jen pomocné - další viz. provedení pokusu
 • Obuv - nesmí být kopačky
 • Vzdálenost zubů půlspojek - musí projít papír
 • stroje musí být schváleného typu, úpravy povoleny jen pokud se jedná o ejektory, umístění páček plynu, nástavců na hrdlo čerpadla
 • V případě, že nesmí být použit ejektor, musí pořadatel soutěže tuto skutečnost výslovně uvést v propozicích soutěže
 • Přilby musí spolňovat podmínky Směrnic hasičských soutěží - viz. Příloha č. 6, str. 65-66

 • Provedení pokusu:

   

 • Čas na přípravu pokusu maximálně 5 minut, čas přípravy běží od okamžiku vyzvání rozhodčího, rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li k ní uvolněn přístup
 • start družstva je prováděn na pokyn hlavního rozhodčího starterem. Tento pokyn je proveden zapískáním na píšťalku. Startér provádí bezprostředně po tomto pokynu start po povelu: Na místa, připravte se! Pozor! Buď výstřelem nebo či klaksonem a to i při použití časomíry s fotobuňkou. Starter je povinen měnit intervaly mezi jednotlivými slovy povelu a musí stát ve stejné rovině se startovní čárou
 • za předčasný výběh je považován případ, kdy po povelu "Pozor" se závodník pohne - startér velí zpět a opakuje start, toto je však již považováno za špatný start, předčasný výběh družstva musí být signalizován ihned při použití slyšitelného klaksonu nebo výstřelu
 • v případě, že již byl dán hlavním rozhodčím pokyn k odstartování družstva a dojde k viditelnému spadnutí materiálu, je možno základnu upravit do 1 minuty - toto je však již považováno za prvý chybný start. Při opakovaném spadnutí již družstvo odstartuje bez možnosti nápravy
 • Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a musí být našroubován po celou dobu pokusu, v případě, že koš spadne závodníkovi do vody, je ponořen do vody bez sešroubování či je šrouben pod vodou, pokus končí neplatným pokusem
 • Savice musí být po skončení pokusu sešroubovány, rozhodčí to ověřuje tak, že za druhou savici potáhne a zjistí tak, zda je našroubena na stroji a zda jsou savice spojeny a ne jen naraženy
 • Měření času elektročasem, v případě poruchy elektročasu, kterou nelze odstranit do 10 minut, bede použit náhradní elektročas stejného typu - časy dosažené do té doby jsou časy plantými
 • Pokus končí zastavením časomíry a na pokyn hlavního rozhodčího, signalizaceu terčů je jen orientační
 • Při přeběhnutí čáry sestřiku se může závodník vrátit, pokus však dojde k výstřiku vody z hadice či proudnice, je družstvo hodnoceno neplatným pokusem
Žádné komentáře